Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Báry V. - 13. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Báry V. - 13. neděle v mezidobíDatum konání:
26.6.2022

1. ČTENÍ 1Král 19,16b.19-21
Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.

Čtení z první knihy Královské.
Hospodin řekl Eliášovi: "Elizea, syna Šafatova z Abel Me-chola, pomaž za proroka místo sebe!"
Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: "Prosím, ať mohu políbit svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou." Eliáš odpověděl: "Jdi a vrať se; co jsem ti měl učinit, to jsem udělal."
Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu uvařil maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.


2. ČTENÍ Gal 5,1.13-18
Byli jste povoláni ke svobodě.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři!
To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli ke starým způsobům. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: 'Miluj svého bližního jako sebe'. Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili!
Chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem.

 

Bratři a sestry!

Něco málo k historii dopisu: list Galatským psal apoštol Pavel buď roku 57 ještě v Korintu nebo podle jiných už roku 50 cestou do Jeruzaléma. List je psán „církvím v Galatii“ (tj. v Antiochii Pisidské, v Iconii, v Derbe a v Lystře), které Pavel předtím založil. Název Galatia (nebo Galacia) označoval oblast ve střední Anatolii (dnešní Turecko), kde se kolem roku 270 př. n. l. usadili Keltové (Galati). Místní křesťané tedy patrně předtím nebyli Židé, nýbrž pohané. Hlavním tématem listu je polemika proti falešným učitelům, kteří hlásají “jiné evangelium“. Podle obsahu se zdá, že Galaťany přesvědčovali, že křesťanem se může stát pouze obřezaný Žid. Takovéto spory mezi křesťany, jejichž původ byl buď pohanský nebo židovský, byly v samém počátku křesťanství běžné.

Svoboda ve 2.čtení, kterou má Pavel na mysli, je schopnost opustit své já, nemyslet jen na sebe a otevřít se ostatním. Není vůbec jednoduché milovat bližního svého jako sebe, zvláště když máme často problémy třeba jen být sami se sebou o samotě, bez různých lákadel, sociálních sítí, radovánek atd. Celý život máme možnost předvést svou lásku k bližnímu, do života nám vstupují chudí, nemocní, žebrající, leckdy navíc špinaví, opilí, zfetovaní …a každý z nás potkal někoho bohatého, vyzývavého, arogantního – jsme schopni takové lidi milovat?  Myslím, že je to velmi těžké. Mám osobní zkušenost, že nás pobouří i odlišný politický názor bližního, případně vyjádření nebo postoj některé veřejně známé osobnosti, se kterou se názorově úplně neztotožňujeme, prostě slovy Pavla: koušeme se a požíráme, a málem jeden druhého pohlcujeme!

Láďa Heryán, kněz a biblista, k tomu ve své knize Exotem na této zemi píše: Je s podivem, že dnes, kdy je svoboda tak vzývána, můžeme jen stěží o někom říct: „Ano, tento člověk je svobodným.“ Jsou lidé, kteří odmítají cirkev, ale milují Ježíše. Ježíš je proto tak přitažlivý, protože je svobodný a svobodu nebere, ale dává.“ A cituje vzápětí sv. Pavla: „Stal jsem se otrokem všech, ale jsem svoboden ode všech. Lidem bez zákona jsem se stal člověkem bez zákona, i když sám bez zákona nejsem. Mým zákonem je Kristus.“

Žijte duchovně a nepropadněte žádostem těla – to je pro běžného smrtelníka takřka nadlidský úkol. Myslím na řeholníky nebo řeholnice, které se zavázali životu v celibátu, ale i na nás na všechny, neboť za žádosti těla jsou považovány: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a další takové věci. Sv. Pavel k tomu uvádí: „řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon.“ Nechci nikomu sahat do svědomí, ale ty žádosti... kdo aspoň jednou některé z nich nepropadl? Pavlovi se to psalo, měl již svůj „osobní aktivní“ život za sebou, věnoval se misijní činnosti a byl zřejmě nežádostivý :-). 

Jak krásné by bylo uchýlit se do ústraní a věnovat se jen rozjímání a duchovní činnosti, ale kdo to vydrží déle než den či několik dní? Klidně se přihlašte vy, kteří to máte vyzkoušené a zažité.

Dostala se mi do ruky krásná útlá knížečka od Jakuba Demla Pouť na Svatou Horu (první publikace v roce 1946). Text je nadčasový a absolutně aktuální – cituji jen kousíček:

„...Bůh nechce pomoc od bohatých. Protože i když něco dávají, dávají to vždycky jako ze svého. Dávaji to vždycky jako bohatí. A to člověka ponižuje. To ponižuje i Boha....Evangelium se zvěstuje chudým a chudí je přijímají. Zvěstujete-li evangelium bohatým, šilhají stranou, nastavují chvíli ucho a pak odbíhají tam, kam pokrytecky šilhali. Smysl jejich šilhání jest takovýto: Víte, já bych Vás rád poslouchal, je to vskutku zajímavé, co pravíte, ale někdo je pro kontemplaci a většina z nás pro život aktivní. Kola se musejí roztáčet. Hleďte, tamhle na mne čekají, třikrát už na mne kývali a já se tady s vámi zabývám, dobrá, kdyby to byla jenom jedna povinnost, ale v dnešní době, to víte, člověk neví kudy kam; děti, muž, obchod, čeládka, pole, úřady, starost na starost – prosím, už jdu!...“

Tož tak – co říci závěrem? Pište dopisy – je skvělé si je po letech přečíst! Vypněte facebook, rádio a televizi a přemýšlejte vlastní hlavou! Cestujte, třeba potkáte zajímavé lidi, kteří vás duchovně obohatí, zvláště když překročíte hranice naší vlasti! A hlavně: nenechte se zapřáhnout do otrockého chomoutu!!!!

 A přidejte se prosím k mé modlitbě za světový mír!

Amen.