Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Ekonomická rada

Ekonomická rada

                                    Výroční zpráva za rok 2018

                                    Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Stará Role

 

Světová církev se organizačně člení na tzv. místní církve, jež se označují jako diecéze. Ty jsou součástí římskokatolické církve, jejíž hlavním představitelem ve světě je papež František. Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Stará Role je součástí vikariátu karlovarského a ten patří do Diecéze Plzeňské. Správním centrem je Biskupství Plzeňské. Představitelem Plzeňské diecéze je biskup Tomáš. Popis vnitřní struktury a jednotlivé kontakty jsou na webových stránkách bip.cz.

Církev se ve společnosti projevuje několika viditelnými způsoby, které vycházejí z jejího hlavního poslání: umožnit všem lidem, kteří o to mají zájem, setkat se s Bohem a uvést je do života s Ním a do života v církvi. Toto poslání se označuje jako pastorace. Hlavními projevy života církve jsou: služba vedení společenství (koinonia), slavení života s Bohem (liturgie), služba potřebným (diakonie, charita) služba hlásání (kérygma). Tato nabídka by měla být dosažitelná v každé farnosti, to je v každém místě, kde žijí a scházejí se křesťané, a tak „zviditelňují“ a „zpřítomňují“ živou církev a její poslání.

Tato zpráva obsahuje:

 1. Činnost farnosti v roce 2018
 2. Zpráva o hospodaření farnosti
 3. Orgány farnosti
 4. Podpora farnosti
 5. Závěr

 

 1. Činnost farnosti v roce 2018:

 

 1. Pravidelně se opakující celoroční akce:

Dětské náboženství, pátky, 4 věkové skupiny

Společná tělocvična po skončení náboženství, pátky

Dětské mše 1x měsíčně, každou druhou neděli v měsíci

Zajištění programu pro malé děti během mší v oddělené místnosti

Dětská kapela – hraní při dětských mší, pravidelné zkoušky

 1. Müller, hospicový kaplan, pravidelně z farnosti zajíždí do hospicu v Nejdku

Pravidelné mše v domě s pečovatelskou službou Drahovice 1x týdně

Pravidelné mše a setkávání s pracovníky a klienty Farní Charity K. Vary 2x měsíčně

První české gymnázium Karlovy Vary – religionistika (volitelný seminář), 1x týdně

Katecheze dospělých, 2x měsíčně, úterky

Schola – pravidelné zkoušky, zpívání při slavnostech

Přednášky Křesťanské akademie K. Vary – 1x měsíčně

Provozování knihovny Křesťanské akademie Karlovy Vary, otevřeno každé úterý

 

 

 1. Pastorační akce:

Účast farníků na Tříkrálové sbírce

 1. 1. 2018 Na závěru doby vánoční při mši zazněla Česká mše vánoční J. Jakuby Ryby
 2. 1. 2018 přednáška Křesťanské akademie, Zdeněk Mandrholec: „Jáchymovské peklo“
 3. 1. 2018 Masopustní zabíjačka u Pospíšilů.
 4. 2. 2018 Farní Masopustní veselí, odpolední program pro děti, večerní program pro dospělé, téma: Cesta kolem světa,
 5. 2. 2018 přednáška Křesťanské akademie, Ladislav Heryán: „Je Bůh? A jaký?“

24.2. farní postní duchovní obnova, Ladislav Heryán: „Marta a Marie v nás“

 1. 3. 2018 meditační půlhodinka za zpěvů z Taize
 2. 3. 2018 přednáška Křesťanské akademie, Martin Kočí: "Co jsou Češi? Úvaha nad dílem filosofa Jana Patočky"
 3. 3. 2018 misijní vyrábění dětí

18.3. 2018 Po mši prodej výrobků dětí – výtěžek pro Papežské misijní dílo

 

 1. 4. 2018 přednáška Křesťanské akademie, Karel Hrdlička "Stát Izrael - kořeny, vznik a vývoj do současnosti"
 2. 4. 2018 Koncert Silbegrim
 3. 4. 2018 Velikonoční pondělí: Petangue u Pospíšilů
 4. 4. 2018 výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem

 

 1. 5. 2018 Přednáška křesťanské akademie K. Vary V. Němce: "Bůh a bytí podle Tomáše Akvinského"
 2. 5 .2018 vysvěcení hospicu sv. archanděla Rafaela v Nejdku při REHOS
 3. 5. 2018 Noc kostelů

Od května 2018 spuštěny nové farní webové stránky

 

 1. 6. 2018 KA: „Za vůní exotických moří do krušnohorského horního města Kraslice“

 

 1. 7.- 3. 8. 2018 farní letní tábor u manželů Pospíšilových, téma Starověký Egypt, zúčastnilo se 25 dětí do 15 let a 5 mládežníků nad 15 let

 

 1. 9. 2018, diecézní pouť do Teplé, účast farních dětí a mládeže na předprogramu pro mládež. Naše nástěnka vyhrála 4. místo v soutěži prezentací z farností na diecézní pouti v Teplé.
 2. 9. 2018 farní autobusový výlet do Loun

 

 1. 10. 2018 přednáška Křesťanské akademie, František Radkovský, Turínské plátno,
 2. 11. 2018 přednáška Křesťanské akademie, Jáchym Gondáš: „Aktuální proměny evropské spirituality“

 

 1. 12. 2018 duchovní obnova se sestrou Angelikou
 2. 12. 2018 koncert, veřejná generálka DaD kvintetu, „Vánoční koncert“
 3. 12. 2018 rorátní mše

Adventní trhy po nedělních adventních mších

 1. 12. 2018 koncert sboru Pedagogické školy a Paleta
 2. 12. 2018 návštěva dětí z mateřské školy v kostele ve Staré Roli
 3. 12. 2018 koncert pro Základní školu Truhlářská
 4. 12. 2018 rorátní mše
 5. 12. 2018 koncert Prvního českého gymnázia
 6. 12. 2018 Skautský vánoční koncert
 7. 12. 2018 Koncert Silbegrim: "Vánoce v Evropě"

 

 

 1. Zpráva o hospodaření farnosti

 

Společnost vykázala v roce 2018 tyto finanční výsledky hospodaření:

Rozvaha

Aktiva

tis. Kč

Pasiva

tis. Kč

Dlouhodobý majetek

12171

Jmění celkem

12959

Pohledávky

144

Výsledek hospodaření

-12

Finanční majetek

743

Cizí zdroje

111

 

 

 

 

Celkem

13058

Celkem

13058

                        Výsledovka

Položka

tis. Kč

Spotřeba materiálu

446

Opravy a udržování

2671

Ostatní služby

113

Odpisy

126

Ostatní náklady

146

Náklady celkem

3502

Provozní dotace

2097

Přijaté příspěvky

593

Tržby za vlastní činnost

463

Ostatní výnosy

337

Výnosy celkem

3490

Výsledek hospodaření

-12

 

 

 1. Orgány farnosti

 

 1. Statutární orgán:

Farář: Vladimír Müller

Mobil: 732 662 779

E-mail: farnost.kvstararole@bip.cz

Adresa: Kostelní 431/1, 360 17 Karlovy Vary

 1. Orgány farnosti:

 

 • Pastorační rada
 • Ekonomická farní rada

Tyto orgány mají poradní charakter statutárního orgánu farnosti

 

 

 1. Podpora farnosti

 

Farnost a její činnost je umožněna především na základě ekonomické podpory Biskupství Plzeňského, ale také na základě dotací Ministerstva školství a kultury, Karlovarského kraje, Města Karlovy Vary.

Důležitými podporovateli jsou také soukromí dárci, zvláště:

KOVO HRBÁČEK , s.r.o.

Oční ambulance MUDr. Tomanová, s.r.o.

Ludmila Rudolfová

Na činnost farnosti přispívají také farníci, na základě kostelních sbírek.

 

 1. Závěr

 

Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Stará Role ve své činnosti v roce 2018 prokázala, že její činnost patří neodmyslitelně do života nejen věřících v Karlových Varech a okolí, ale také do společenského života všech občanů regionu Karlových Varů.

Počet farníků se i v roce 2018 navýšil, a co je nadmíru potěšitelné, jde především o mladé lidí.

Poslání farnosti se naplňuje, zprostředkovává nejen setkávání se s Bohem, ale také se stává významným kulturním a duchovním centrem pro všechny občany tohoto regionu.

Při vizitaci biskupa Tomáše, na podzim roku 2018, byla farnost za plnění svého poslání také oceněna.

 

 

Zpracoval: Ing. Václav Záhořík