Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Datum konání: 15. května 2022 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 5. neděle velikonoční
„V podstatě si myslím, že bychom měli číst jen knihy, které nás koušou a štípají. Jestliže námi knihy, které čteme, neotřesou jako rána pěstí do hlavy, k čemu je číst?... Kniha musí být onou sekerou na zamrzlé moře uvnitř nás. Tomu věřím.“ Franz Kafka ve svém dopisu Oskaru Pollakovi vyjadřuje přesvědčení o smyslu čtenářství. Opravdu nejde o to, abychom se nechali utěšovat a hladit po střapaté hlavičce…
Datum konání: 8. května 2022 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 4. neděle velikonoční
V liturgických textech a žalmu dnešní 4. velikonoční neděle se opakovaně objevují metafory používající obrazu stád, pastvin, Beránka, ovcí, důvěrného vztahu ovcí ke svému pastýři. Svět pastýřů a jejich stád byl novozákonním posluchačům všem důvěrně známý a srozumitelný, ideální pro vytváření analogií k přenesení každodenní zkušeností posluchače k pochopení něčeho hůře popsatelného nebo pojmenovatelného.
Datum konání: 1. května 2022 -
První snídaně Páně - nedělní zamyšlení Magdy J. (3. neděle velikonoční)
Za svítání stál na břehu Ježíš, kterého nejdříve učedníci nepoznávali, mohl to být přece jen obyčejný hladový pocestný, a volal na ně: „Nemáte něco k jídlu, chlapci?“ Vyprávění pokračuje popisem zázračného rybolovu, který nám může snadno připomenout situaci prvního setkání Ježíše se Šimonem Petrem za podobných okolností (Lk 5,1-11).
Datum konání: 24. dubna 2022 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 2. neděle velikonoční
Víra, jak o ní mluvit, jak ji vysvětlit, jak pochopit. Ateisté často říkají: Víra = berlička pro slabé. Náboženství je opium lidstva, prohlašoval K. Marx, k tomu teolog Josef Zvěřina poznamenal, že i opium je lék.
Datum konání: 17. dubna 2022 -
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - zamyšlení Petra Kurimského
Velice živě si vzpomínám na jedno z velikonočních kázání  P. Josefa Mixy (1925-2019).  Začal tehdy svou promluvu zvučným zvoláním:  „Kristus vstal z mrtvých!“, a připojil, že tím by mohl skončit, že k tomu není, co dodat. S úsměvem se pak rozhlížel po věřících…                      Určitě se nechci připomenutím této vzpomínky vyhnout úkolu sepsat zamyšlení na dané téma.
Datum konání: 10. dubna 2022 -
Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - Květné neděle, Pašije
Jásavý a vítaný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a následné Ježíšovo ponížení. Projevy radosti, oblíbenosti a pak nenávist a krutost. Co říkal, dělal Ježíš jinak? Nebo se to „zvrtlo“ právě proto, že mlčel?  Protiklady emocí každoročně provází začátek Svatého týdne. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je velkolepý, lidé vzdávají hold králi a Mesiáši. Takhle se vítají oblíbenci, vítězové. S předpokladem úspěchu a vítězství přece také pracujeme při plánování svých životních cest.
Datum konání: 2. dubna 2022 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 5. neděle postní
Jméno Izajáš znamená „Hospodin vysvobozuje“. Tento prorok žil a působil zhruba v letech 781–687 př. n. l., během vlády judských králů Azarjáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše  Byl ve svém prorokování pevný a dosti nekompromisní; vyznával hlubokou úctu ke „Svatému Izraeli“. Podle tradice zemřel jako mučedník při pohanském povstání (má se dokonce za to, že byl přeřezán pilou vejpůl). Jeho dílo bylo nalezeno v Kumránu v rozsahu asi sedmimetrového svitku. Zda opravdu napsal celé dílo sám, je sporné.
Datum konání: 27. března 2022 -
Nedělní zamyšlení Michala Maglii - 4. neděle postní
Jaký je rozdíl mezi křesťanem a ne-křesťanem? Ne-křesťani nejsou tak úplně nevěřící. A mnoho je více věřících než lecjaký katolík, protože víra nemusí být hned náboženství a naděje taky ne. Proto pro sebe rozlišuji věřící a nevyznávající. Pokud chodí po světě nějaký hodný nevěřící člověk a nějaký charakterově horší křesťan, a to asi ano, tak se nám nedaří vidět onoho křesťana jako vyvoleného, zachráněného nebo co já vím, na rozdíl od toho hodného člověka.
Datum konání: 20. března 2022 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - 3. neděle postní
Dnes přemýšlím o dvou tématech. Díky 1. čtení jsem si vzpomněla na postavu Mojžíšova tchána Jitra, který mě fascinuje. Je to „pohanský kněz“. O midjanském náboženství bohužel nevím nic, ale určitě nebylo kompatibilní s judaismem. A přesto mám pocit, že Jitro měl Mojžíše upřímně rád, svou dceru mu svěřil celkem ochotně. V Písmu se objevil pak znovu v pravý čas.
Datum konání: 13. března 2022 -
Nedělní zamyšlení Petry P. - 2. neděle postní
Hospodin vyvádí Abrama do tmy, pozvedá mu hlavu ukazujíce mu množství hvězd – světel a zaslibuje stejné množství bude jeho potomků.  V příběhu o Abramovi jsme v dnešním liturgickém textu svědky uzavření smlouvy mezi člověkem a Bohem. Kniha Genesis seznamuje s Abramovým příběhem již od kapitoly dvanáct, kde je mezi prvními verši zaslíbení četného potomstva a požehnání. 
Datum konání: 6. března 2022 -
Poušť, půst, hlad, pokušení a rozhodnutí - nedělní zamyšlení Magdy J.
V aktuální nabídce Netflixu lze mezi mnoha více či méně zajímavými audiovizuálními počiny objevit i drobný skvost. Jedná se o miniseriál Příběhy jedné generace s papežem Františkem, který byl natočen loňského roku. Mladí autoři se ve svých dokumentárních filmech snaží přiblížit složité životní osudy známých i neznámých inspirativních osobností v seniorském věku.
Datum konání: 27. února 2022 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 8. neděle v mezidobí
Minulou neděli jsme v Lukášově evangeliu vyslechli příběh o tom, jak bychom se my jako Ježíšovi učedníci měli chovat ke svým nepřátelům. V Ježíšově době nároky Zákona přikazovaly přistupovat k nepříteli s úctou. Ježíš při popisu poměrů v Božím království požadavek úcty k nepřátelům ještě vystupňoval na požadavek lásky k nepřátelům, který se jeví z pohledu mnohých jako kontroverzní. Lásky k nepříteli byl schopen David, který odolal příležitosti k pomstě a nezabil spícího Saula.
Datum konání: 20. února 2022 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 7. neděle v mezidobí
Evangelijní text je uvozen Ježíšovým pokynem, který byl šokující již v době svého vyslovení. Nesplnitelným a absurdním připadá ostatně i našim současníkům. Mohl Ježíš svůj pokyn k lásce k nepřátelům myslet vážně? Ve starověku byly sounáležitost s vlastním společenstvím a negativní vztah k cizímu a k nepříteli v základu lidské identity. Člověka určovalo, jaké vlastnosti, požadavky a potřeby měla jeho rodina, jeho obec, jeho panovník.
Datum konání: 13. února 2022 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 6. neděle v mezidobí
Spoléhání na lidskou sílu a moc nepřináší žádnou záchranu a pomoc. Naopak odpoutává od Hospodina a přináší prokletí, varuje Jeremiáš. Člověk, který se domnívá, že na všechno stačí sám, se podobá křovisku ve vyprahlé stepi. Neokusí, že Hospodin vysvobozuje a dává naději. Kdo doufá v Hospodina, sice není uchráněn před bídou a nebezpečím, ale nemusí se bát, že ho Bůh nechá bez pomoci.
Datum konání: 6. února 2022 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 5. neděle v mezidobí
Všichni jsme povoláni. I když nevíme jak jít dál, když máme o sebe strach, když námi ostatní opovrhují, jsme opuštění, nešťastní, slabí a nemocní. A také nadutí pýchou, opovrhující ostatními, rozmnožující majetek, ženoucí se za kariérou, mocí. Bůh nás všechny miluje. Ne někoho více a jiného méně. Všechny nás povolává. A dal nám svobodnou vůli, abychom se sami rozhodli pro jeho volání, případně abych neurazil a pro jistotu tak tedy trochu ano, nebo také Ho odmítli.
Datum konání: 30. ledna 2022 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 4. neděle v mezidobí
Čtení o lásce Kor 12,31-13 bývá často čteným textem při svatbách, jeho část bývá i na svatebních oznámeních. Láska je ten nejdůležitější a nejkrásnější důvod k manželství, ale láska o které Pavel mluví je láskou komplexnější. Je vztahem ke svým bližním v rodině, přátelům, kolegům, sousedům, lidem vzdáleným, i vztahem sám k sobě. Jak těžké je pochopit, že se máme modlit za své nepřátele, že máme milovat i ty, co nás nenávidí.
Datum konání: 23. ledna 2022 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 3. neděle v mezidobí
„Četlo se v knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo.“ Zamysleme se nad čtením Bible. Český překlad této věty, dá se říci, věrně kopíruje hebrejský rukopis. Na začátku i na konci věty je použito slovo, které odpovídá slovu označující činnost čtení. Hebrejské slovo קרא, /qara´/ oproti českému překladu, je na významy velmi bohaté. Nese v sobě významy jako například: volat, vyhlašovat, diktovat, nazývat, ale i povolávat proroka, a i číst.
Datum konání: 16. ledna 2022 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - 2. neděle v mezidobí
Příběh o svatbě v Káni mám moc ráda. (Většinou se mi při něm na první dobrou vybaví vtip: Po svatební hostině v Káni galilejské se probírá jeden z opilců se slovy“ „Teda já mám žízeň.“ Úslužný Ježíš se hned zvedá, když tu se ozve: „Ne, ty teda rozhodně už ne.“)
Datum konání: 9. ledna 2022 -
Nedělní zamyšlení Ester N. - Svátek Křtu Páně
Začátek čtení z Titovy 2. kapitoly zní tak trochu jako vánoční čtení z Lukášova evangelia. V obou zaznívá slovo naděje a radosti – z Boží milosti je vám dána spása. Všem lidem.
Datum konání: 2. ledna 2022 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - Slavnost Zjevení Páně
Dnešní liturgické texty Slavnosti Zjevení Páně velmi přesvědčivě vnášejí světlo naděje do složité současnosti. Žijeme v době neméně složité a mlhavé než ta, ve které tyto biblické texty vznikaly.             Šedesátá kapitola proroka Izaiáše začíná zvěstí o příchodu Hospodinovy spásy. První roky po návratu z Babylónského zajetí byly krušné a skličující. Město v rozvalinách, chudoba a poníženost. Všechno vypadá bezvýchodně a beznadějně.
Datum konání: -
Novoroční přání Marušky Z.
Když nás pan farář před Vánoci vyzval, abychom mu pomohli vymyslet kázání na půlnoční mši, protože ta bývá hlavně pro nevěřící, myslela jsem, že to nemůže být vůbec složité. Cosi jsem napsala, nechala to přečíst rodině a věřila, že se mi to skutečně povedlo, kritika mne neminula. Tak jsem text odeslala panu faráři s nadějí, že on můj článek ocení. Řekl: „Dobré, ale mohla byste to přepracovat.“
Datum konání: -
Nedělní zamyšlení Jirky K. - 4. neděle adventní
Vstupujeme do samého závěru adventní doby – Štědrý večer se už přiblížil. Dříve než se po štědrovečerní rybě (ryba je symbolem křesťanů) odebereme k vánočnímu stromku (strom je zelený – symbol života), zastavme se u jednoho slova, které dnes slyšíme od proroka Micheáše a které je také s Vánocemi neodlučitelně spojeno. Tím slovem je Betlém.
Datum konání: 12. prosince 2021 -
Nedělní zamyšlení Evy K. - 3. neděle adventní
3. adventní neděle se nazývá nedělí „gaudete", tj. nedělí radostnou. Zatímco děti se radují, že budou Vánoce a dostanou dárky, my se radujeme z toho, že se blíží příchod Pána, jehož přítomnost s sebou přináší spravedlnost, pokoj, lásku a hojnost všeho dobrého.     Ježíš Kristus přichází v podobě malého děťátka k nám a my bychom se měli přiblížit k němu. Na to, jak se může člověk přiblížit k Bohu, odpovídá v dnešním evangeliu Jan Křtitel.
Datum konání: 5. prosince 2021 -
Nedělní zamyšlení Báry V. -2. neděle adventní
Začal nám všem adventní čas: pro mne nejkrásnější období roku, příprava na narození Ježíška, příprava na vánoční svátky v kruhu rodinném, posílání různých zdravic a přání, zpívání koled a mnoho dalších radostí. Prostě příprava na titulek z 2.čtení: Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův. Apoštol Pavel v tomto listu Filipanům nejprve děkuje Bohu a ujišťuje Filipany, že v každé modlitbě za ně všechny s radostí prosí.
Datum konání: 28. listopadu 2021 -
Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - 1. neděle adventní
Samostatné Judské království končilo, babylonské zajetí bylo neodvratné. A do této situace zaznívají slova proroka Jeremiáše, že Bůh na svůj lid nezapomněl, že splní své sliby a dá Izraelovu a o Judovu domu zachránce, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Budou ho nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“. Takové proroctví nenaplňuje jen zvědavost lidu vůči budoucnosti, ale je zdrojem naděje pro Judejce v jejich těžké situaci.
Datum konání: 21. listopadu 2021 -
Slavnost našeho Pána Ježíše Krista, Krále světa - nedělní zamyšlení Magdy J.
„Bylo jednou jedno království…“ Těmito známými slovy začíná nejedna klasická pohádka, která nás čtenáře, posluchače nebo diváky touží přenést do poetického světa čar a kouzel na neurčitelné místo mimo čas a prostor. Již za měsíc se rozblikají nejenom světla vánočních stromků, ale také televizních obrazovek přinášejících povinnou dávku pohádkové sentimentality.
Datum konání: 14. listopadu 2021 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 33. neděle v mezidobí
A je to tady, 33. neděle. Za týden bude Krista Krále a konec roku. To je hrozné jak ten čas letí. Anebo – nemá to chybu, Vánoce jsou za dveřmi.
Datum konání: 7. listopadu 2021 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 32. neděle v mezidobí
Ve svém zamyšlení se zastavím u prvního čtení. Prorok Eliáš pobýval u potoka Kerítu, ze kterého pil a Hospodin ho živil (podobně jako Izraelce na poušti). Když potok vyschl, odchází Eliáš na pokyn Hospodinův do Sarepty, kde ho má živit jedna vdova (1 Kr 17, 7-9). Kenaanci uctívali Baala, o kterém věřili, že je dárcem deště, růstu a úrody. Eliáš byl povolán Bohem, aby odvrátil Izraelce od modloslužby k víře a uctívání samojediného Boha.
Datum konání: 31. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - 31. neděle v mezidobí
V prvním čtení vzkazuje Mojžíš Izraeli, aby zachovával všechny zákony a příkazy Hospodina. A přidává příkaz mít vztah k Bohu: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Druhé čtení, list Židům, zaznamenalo od poslední neděle vývoj.
Datum konání: 24. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 30. neděle v mezidobí
lepota jako nejvážnější poškození zraku postihuje naši schopnost přijímat a zpracovávat vizuální informaci. V minulosti i v moderní době je slepota velmi obávaná, protože ztráta vidění jako jednoho z hlavních smyslů výrazně ovlivňuje způsob života a vztah k okolnímu světu. Určitě znáte slavný obraz Pietra Breugela st. Podobenství o slepcích (reprodukce je na počátku tohoto textu).