Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Datum konání: 28. listopadu 2021 -
Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - 1. neděle adventní
Samostatné Judské království končilo, babylonské zajetí bylo neodvratné. A do této situace zaznívají slova proroka Jeremiáše, že Bůh na svůj lid nezapomněl, že splní své sliby a dá Izraelovu a o Judovu domu zachránce, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Budou ho nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“. Takové proroctví nenaplňuje jen zvědavost lidu vůči budoucnosti, ale je zdrojem naděje pro Judejce v jejich těžké situaci.
Datum konání: 21. listopadu 2021 -
Slavnost našeho Pána Ježíše Krista, Krále světa - nedělní zamyšlení Magdy J.
„Bylo jednou jedno království…“ Těmito známými slovy začíná nejedna klasická pohádka, která nás čtenáře, posluchače nebo diváky touží přenést do poetického světa čar a kouzel na neurčitelné místo mimo čas a prostor. Již za měsíc se rozblikají nejenom světla vánočních stromků, ale také televizních obrazovek přinášejících povinnou dávku pohádkové sentimentality.
Datum konání: 14. listopadu 2021 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 33. neděle v mezidobí
A je to tady, 33. neděle. Za týden bude Krista Krále a konec roku. To je hrozné jak ten čas letí. Anebo – nemá to chybu, Vánoce jsou za dveřmi.
Datum konání: 7. listopadu 2021 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 32. neděle v mezidobí
Ve svém zamyšlení se zastavím u prvního čtení. Prorok Eliáš pobýval u potoka Kerítu, ze kterého pil a Hospodin ho živil (podobně jako Izraelce na poušti). Když potok vyschl, odchází Eliáš na pokyn Hospodinův do Sarepty, kde ho má živit jedna vdova (1 Kr 17, 7-9). Kenaanci uctívali Baala, o kterém věřili, že je dárcem deště, růstu a úrody. Eliáš byl povolán Bohem, aby odvrátil Izraelce od modloslužby k víře a uctívání samojediného Boha.
Datum konání: 31. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - 31. neděle v mezidobí
V prvním čtení vzkazuje Mojžíš Izraeli, aby zachovával všechny zákony a příkazy Hospodina. A přidává příkaz mít vztah k Bohu: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Druhé čtení, list Židům, zaznamenalo od poslední neděle vývoj.
Datum konání: 24. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 30. neděle v mezidobí
lepota jako nejvážnější poškození zraku postihuje naši schopnost přijímat a zpracovávat vizuální informaci. V minulosti i v moderní době je slepota velmi obávaná, protože ztráta vidění jako jednoho z hlavních smyslů výrazně ovlivňuje způsob života a vztah k okolnímu světu. Určitě znáte slavný obraz Pietra Breugela st. Podobenství o slepcích (reprodukce je na počátku tohoto textu).
Datum konání: 17. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Petry P. - 29. neděle v mezidobí
Dnes jsme v evangeliu svědky poměrně složité situace. Před událostí čtenou v evangeliu byl Ježíš s dvanácti učedníky a předpovídal své utrpení a pak hovořil o přicházející slávě a Božím Království. Na základě této předpovědi k němu přišli zmínění učedníci Jakub a Jan. Byli to bratři Zebedeovi, kteří spolu vymysleli plán. Líbilo by se jim mít pěkné místo, vedle svého Pána, až přijde jeho sláva.
Datum konání: 10. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 28. neděle v mezidobí
V souvislosti s dnešním evangeliem si vzpomínám na některé z posledních návštěv našeho pana biskupa Tomáše v naší farnosti. Myslím konkrétněji na ty v rámci ukončení vizitace a v rámci společné bohoslužby karlovarských farností. Jsem na našeho biskupa v mnohém hrdá, zejména za jeho lidskou statečnost mediálně se vyjadřovat k ožehavým tématům.
Datum konání: 3. října 2021 -
Nedělní zamyšlení paní Jany V., 27. neděle v mezidobí
Bývalo v mém životě celkem dlouhé období, kdy jsem svěřovala Pánu Bohu starost o mé životní kroky – výběr školy, manžela apod. Upřímně jsem věřila, že člověk, se kterým chodím a kterého jsem si posléze vzala, je Božím dárkem, i když tomu z vnějšího nezaujatého pohledu mnoho nenasvědčovalo. Po delší době ovšem přišlo ne tak idylické období a já se ptala, jak mi tohle mohl Bůh udělat, proč mi zrovna tohohle člověka podstrčil a co já si teď s tím mám počít, když máme ten zákaz rozvodů.
Datum konání: 26. září 2021 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 26. neděle v mezidobí
Pro své zamyšlení ve 26. neděli v mezidobí jsem si vybral čtení z listu svatého apoštola Jakuba, přestože bylo již k tomuto listu mnoho napsáno v zamyšlení pro 24. neděli v mezidobí a následně byla problematika tohoto listu rozebrána P. Vladimírem v nedělních kázáních. S listem apoštola Jakuba mám osobní a stále živou zkušenost z období mé konverze. Přesto, že prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, nebylo úplně ateistické, k víře jsem vedený nebyl.
Datum konání: 19. září 2021 -
Nedělní zamyšlení Jirky K. - 25. neděle v mezidobí
Dnešnímu úryvku Markova evangelia dominují dva motivy. Je to jednak motiv předpovědi Ježíšova utrpení a vzkříšení, dále pak motiv prvenství. Pokusím se na obě tato témata podívat podrobněji.
Datum konání: 12. září 2021 -
Nedělní zamyšlení paní Evy K. - 24. neděle v mezidobí
V tomto čtení se klade na misku vah na jedné straně víra a na druhé straně skutky. Může vést ke spasení víra bez skutků a skutky bez víry? Co je důležitější? Vně kostela charitativní činnost nebo uvnitř modlitba? Nevěřící lidé často kladou oblíbenou otázku: " Je-li křesťanství pravdivé a věřící žijí podle Desatera, proč nejsou všichni křesťané lepší než ostatní lidé?"
Datum konání: 3. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 23. neděle v mezidobí
Sedmdesátiletá žena sedí přede mnou v ordinaci na pracovišti zabývajícím se léčbou chronické bolesti. Je to už její druhá návštěva. Dnes přichází sama, minule ji přivedla do ordinace její dcera. Na deskách chorobopisu se zprávou první návštěvy mám přilepený papírek s poznámkou „pozor, vs. malabusus whisky“. Při první návštěvě mi dcera podstrčila potají papír s napsanou větou „máma dost pije whisky“.
Datum konání: 29. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 22. neděle v mezidobí
Čtení k dnešní neděli se týkají náboženských předpisů, zejména Písma a tradice. Je zajímavé, že všechna tři čtení jsou zaměřena na vztah těchto pravidel a sociální, vnější roviny života. Při naplňování Boží vůle nepostačuje práce na vlastním spasení a zdokonalení. Soustřeďme se na úryvek z evangelia, ve kterém Marek dialogickou formou nastoluje otázku vztahu mezi Zákonem (konkrétně Desaterem) a tradicí, dále pak mezi čistým a nečistým v náboženském smyslu slova.
Datum konání: 22. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 21. neděle v mezidobí
Když jsem psal tohle zamyšlení, tak jsem s výsledkem nebyl moc spokojený a uvažoval jsem, jak ho vylepšit nebo přepsat, protože jsem si myslel, že je až příliš nabroušené, prodchnuté nespravedlivou záští a zrcadlící až příliš mou osobnost. Ale poté, co jsem narazil na video, kde vystupuje Romuland Štěpán Rob, na stránkách www.stream.cz s titulkem „Jsou tu dvě pohlaví a tečka“, jsem se rozhodl, že své myšlenky ponechám v původní podobě.
Datum konání: 15. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Magdy M. - Bosá královna nebes
Jedním z nejčastějších vyobrazení křesťanského výtvarného umění, obzvláště pak katolického a pravoslavného, je socha nebo obraz Panny Marie. Madona je nejčastěji umělci zobrazena jako mladá maminka s dítětem v náruči nebo na klíně, oděná zpravidla do bohatého roucha poplatného alespoň částečně módním nárokům doby vzniku díla, výraz tváře však zůstává jakoby zasněný či spíše vážný.
Datum konání: 8. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 19. neděle v mezidobí
Pavla Edita Herciková, O.V., Th.D, na portálu www.biblickedilo.cz  rozebírá podrobně proroka Eliáše, a co vlastně historicky předcházelo celé situaci v 1.čtení.  Zde je stručný obsah:
Datum konání: 1. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí
Jako dítě jsem s rodiči jezdila na návštěvu k příbuznému, který bojoval ve druhé světové válce. Zažil boje o Duklu a válka ovlivnila, stejně jako u mnohých jiných, jeho život. Při odjezdu z návštěvy vždycky vybízel moji maminku, aby si nakoupila mouku, protože bude hlad a sám měl pro tento případ železné zásoby. Zažil hlad, kdy byli lidé pro kousek jídla schopni dělat věci, které by jim jinak ani nepřišly na mysl.
Datum konání: 25. července 2021 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 17. neděle v mezidobí
Pro své zamyšlení jsem si ze všech biblických textů pro dnešní neděli vybrala epištolu sv. Pavla Efesanům. Pavel píše ve vězení list křesťanské obci, kde byli židokřesťané i obrácení pohané. Nabádá je k jednotě, všichni byli povoláni křtem do církve Ježíše Krista.
Datum konání: 18. července 2021 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - 16. neděle v mezidobí
V prvním čtení Hospodin soudí nehodné pastýře a slibuje, že On sám shromáždí zbytky svého stáda a vzbudí nového pastýře. Nevím, kdo určuje skladbu liturgických textů, abych se ho zeptal jak se má druhé čtení k prvnímu a třetímu? V prvním a třetím se objevuje pastýř a pastýři, ale druhé je o spojení židů a pohanů vjedno.
Datum konání: 11. července 2021 -
Nedělní zamyšlení Petry P. - 15. neděle v mezidobí
Z uvedeného úryvku proroka Ámose se dovídáme, že má odejít, v místě kde je, již nesmí prorokovat. Prorok na tuto pobídku reaguje obhajobou, že byl pastýř a pěstitel smokvoní (moruší), Bůh ho povolal k prorokování. Zdá se, že o schopnost prorokovat moc nestál. Ale proč má odejít? Kdo Ámos byl? Co říkal, komu a proč? Na uvedené otázky se pokusím odpovědět.
Datum konání: 4. července 2021 -
Nedělní zamyšlení pana Jiřího Rezka - 14. neděle v mezidobí
Skončila škola neškola, pandemie je na ústupu, vyrážíme na tábory, rekreace. Můžeme chodit do kostela, sice s rouškou, ale to také skončí. Jsme dobrý, zvládli jsme to, nikdo a nic na nás nemá. Ale na Moravě profičel vítr, zabil mimo jiné i dvouleté dítě, zbořil domy a převracel auta. Na sokolovsku kde se vzaly, tu se vzaly čtyři gamy, v Kanadě mají 46 nad nulou. Taliban stále bezdůvodně zabíjí moderní technikou.Ono je to ale daleko a nám se to nejspíš vyhne.
Datum konání: 27. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Magdy J. - Pozvěte si Ježíše do obýváku
Veselá společnost sedí u slavnostně prostřeného stolu, víno ještě teče plným proudem, svatba je radostným příslibem budoucího štěstí. První učedníci a spolu s nimi Marie z Magdaly se teprve poznávají, vyprávějí si své zatím krátké příběhy o prvním setkání s Ježíšem a podivují se, proč právě oni byli vybráni pro společnou budoucnost plnou radostných momentů, jako je právě tento. Mají z nich být rybáři lidí, ale co to přesně znamená?
Datum konání: 20. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 12. neděle v mezidobí
Pro hlubší pochopení tohoto SZ textu bych nejprve rád postavu Joba a jeho příběh připomenul. SZ knihu Job řadíme mezi knihy lyrické. To ale nijak nezpochybňuje obsahovou výpověď textu. Job je hlavní postava dramatu, jehož autor, doba a místo děje jsou neznámé.
Datum konání: 13. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 11. neděle v mezidobí
Poprosím Vás o nelehkou věc. Zavřete, prosím, oči a představte si vrcholný podzim s mrazivými mlhavými rány a dopolední nízkou šedou oblohou, s popoledním náhlým a krátkým oteplením, s ostrým větrem, ve kterém je již cítit zima, a s časným stmíváním včetně prudkého poklesu teploty. Není to vůbec snadné uprostřed končícího jara. Představa ale souvisí s dnešním tématem Božího království, a tak to stojí za pokus.
Datum konání: 6. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 10. neděle v mezidobí
Dnešní perikopa je sestavena z několika celků, jelikož Marek zde spojuje dvě nezávislé tradice. Jednu o odmítnutí Ježíše vlastní rodinou a příbuznými. Druhou o pokusu o jeho diskreditaci v očích davů jeho obviněním z čarodějnictví a ze spolupráce se zlým duchem. V ostatních synoptických evangeliích a evangeliu sv. Jana jsou tyto příběhy vyprávěny samostatně.
Datum konání: 30. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - sv. Trojice
Obraz jetelového trojlístku, který je jedním listem s jedním řapíkem a jednou čepelí, která se skládá ze tří stejných lístků, je naprosto geniálním znázorněním Boží trojice nejen v Irsku, zemi rozsáhlých pastvin. Při svých návštěvách Irska jsem si nemohla nevšimnout, že symbol jetelového listu je nejoblíbenějším zdobným prvkem architektury, textilií i nejrůznějších užitných předmětů. Pomůcka, na níž biskup Patrik vysvětloval tajemství Boží Trojice, obyčejný jetelový trojlístek, je všude.
Datum konání: 23. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - Letnice
Když jsem se připravovala na svátost biřmování, měla jsem velká očekávání od Ducha sv. Bylo to v době reálného socialismu. Tak jako apoštolové vyšli z domu a v síle Ducha sv. hlásali radostnou zvěst o Ježíšově smrti a Zmrtvýchvstání celému shromáždění, věřila jsem, že i se mnou Duch sv. zacloumá a budu se neohroženě veřejně a aktivně hlásit k církvi a ke Kristu.
Datum konání: 16. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - Nanebevstoupení Páně
Někdy se zdůrazňuje rozdíl mezi nanebevstoupením a nanebevzetím. Ale i u Krista je použit trpný rod byl vyzdvižen. Věci se ve světě zkrátka nějak dějí. Kristus aktivně nestoupá vzhůru, že by šplhal nebo kráčel nahoru. Ale tak nějak prostě stoupá vzhůru a takto mizí v oblaku. Podle Lukáše 24,50: Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Učedníci koukají. A koukají. Nahoru. Jako a co teď?
Datum konání: 9. května 2021 -
Zamyšlení Báry V. - 6. neděle velikonoční
V 1. čtení jde Petrovi vstříc Kornelius, římský voják a pohan, jehož křest znamenal průlom, neboť do té doby se křesťany stávali jen Židé.  Mne zaujalo, jak Petrovi padl v úctě k nohám. Jak vidíme úctu dnes? Máme k někomu úctu? Viděli jste někoho padnout před někým živým v hluboké úctě k nohám? Osobně mne napadl v této souvislosti jen mně milý papež František a jeho vstřícná gesta..