Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Datum konání: 10. prosince 2023 -
Nedělní zamyšlení Standy Fialy - 2. neděle adventní
Toto zamyšlení začínám psát krátce po mši první neděle adventní, jejíž texty nás vyzývají k bdělosti. A také po poslechu promluvy pátera Halíka, ve které o nás křesťanech mluví jako o oněch vrátných, kteří mají za úkol bděle strážit bránu tohoto světa otevřenou, protože Pán přijde a přijde znenadání, v jakoukoli denní nebo noční hodinu. Texty dnešní neděle přitvrzují.
Datum konání: 3. prosince 2023 -
Adventní zamyšlení paní J. F. - 1. neděle adventní
Začíná Advent, nový liturgický rok. Letos nejkratší, jaký jen může být. Přála bych si, aby byl NETRADIČNÍ, proto si dovolím nabídnout vám několik tipů na zamyšlení, nebo k diskuzi a jednu malou, zcela nenáročnou aktivitu.
Datum konání: 26. listopadu 2023 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - Slavnost Ježíše Krista Krále
V bibli se slovo se základem „král“ objevuje v 3 157 verších. Většina je ve Starém zákoně. Ježíš sám sebe většinou nazývá Syn člověka, velmi často mluví o království Božím. Je to něco, čemu věří, čemu slouží a k čemu vede, ale jako by tomu nekraloval. S touto funkcí je napřímo konfrontován až Pilátem: Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Mt 27,11, podobně i Mk15,2, Lk 23,3, J 18,33-36.
Datum konání: 19. listopadu 2023 -
Nedělní zamyšlení Michala Maglii - 33. neděle v mezidobí
Vážení přátelé, k dnešnímu zamyšlení byly tři čtení, které uslyšíte v neděli 19.11.2023. Vidím v nich souvislosti, první je krásná chvála řádné ženy Př 31,10-13.19-20.30-31, druhé poněkud stresující o příchodu Pána jako zloději v noci 1Sol 5,1-6, pár slov napíšu k evangeliu Mt 25,14-30, tak sem kopíruju jen to: Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
Datum konání: 12. listopadu 2023 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 32. neděle v mezidobí
Boží království, nebo také nebeské království je jeden z klíčových pojmů u sv. Matouše. Ke skutečnosti nebeského království se sv. Matouš vrací mnohokrát. Podobenství vždy srovnává známou skutečnost s něčím neznámým. Pomáhá nám pochopit duchovní pravdu na základě běžných předmětů, událostí a vztahů. Podobenství vybízí posluchače k objevování pravdy a současně ji zahaluje před těmi, kteří jsou příliš líní nebo zatvrzelí, nechtějí naslouchat.
Datum konání: 5. listopadu 2023 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 30. neděle v mezidobí
Starozákonní kniha Malachiáš je řazena mezi prorocké knihy, tzv. 12 malých proroků. Ale její název Malachiáš, což znamená v překladu „můj posel“, patrně neoznačuje vlastní jméno proroka. Doba sepsání této knihy bývá vymezována dokončením druhého chrámu a příchodem Ezdráše s Nehemiášem asi v 1. pol. 5. století př. Kr. To byl čas rozmachu perské říše. S obnovou chrámu ale nedošlo k obnově života izraelského lidu.
Datum konání: 29. října 2023 -
Nedělní zamyšlení Hedviky Puškášové - 30. neděle v mezidobí
"Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe." Krásný text, s velkým obsahem. Tak a co vlastně znamená milovat sám sebe? Nezavání to egoismem a samochválou, co prý smrdí? Mnozí byli vedeni k tomu spíše milovat ty druhé, dokonce máme milovat své nepřátele.
Datum konání: 22. října 2023 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 29. neděle v mezidobí
Pavel, Silván a Timotej přešli asi r. 50 z Malé Asie do Makedonie. Tam navštívili nejprve Filippy, kde „přestáli utrpení a urážky“ (1 Sol 2,2). Odtud se vydali dále na západ po Via Egnatia a po asi 150 km přišli do Soluně a tam hlásali evangelium.  Nevíme, jak dlouho Pavel v Soluni pobýval, ale zdá se, že Soluňany měl velmi rád.  Protože přání milosti a pokoje je přáním největších darů, které pro své spojení s Bohem skrze Krista můžeme dostat. 
Datum konání: 15. října 2023 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 28. neděle v mezidobí
Dvacátá pátá kapitola knihy proroka Izaiáše je chvalozpěvem o Hospodinových mocných divech. Hora Sión je ve Starém zákoně obrazně místem Hospodinova příbytku a bude i místem hostiny, kterou Bůh vystrojí povolaným. Obecenství stolu je bráno jako společenství lidí téhož ducha a téže spirituality. Odstraněním závoje a přikrývky je lidu umožněno prohlédnout a spatřit slávu Boží. Prorok oznamuje konec panství smrti a nastolení věku života, pokoje a radosti.
Datum konání: 8. října 2023 -
Nedělní zamyšlení Jiřího K. - 27. neděle v mezidobí
V dnešním evangeliu není tak těžké rozpoznat v podobenství, které čteme, jednotlivé aktéry. Vinice znázorňuje lid, který si Pán vyvolil a věnoval mu velkou péči. Hospodářem je Bůh, vinaři jsou vůdci vyvoleného národa a velekněží, poslové jsou proroci, synem je Ježíš. Jde o polemiku Ježíše směrem k náboženskému establishmentu. Tímto velmi tvrdým podobenstvím Ježíš vystavuje posluchače jejich odpovědnosti.
Datum konání: 1. října 2023 -
Nedělní zamyšlení Evy. K - 26. neděle v mezidobí
V tomto podobenství představuje otec Boha a vinice církev. Synové představují dvě různé skupiny lidí. Syn, který odmítl uposlechnout příkaz otce, a řekl: „Nechce se mi,“ představoval lidi, kteří žili ve zjevném hříchu, nepředstírali zbožnost a nepokrytě odmítali omezení a poslušnost, které ukládá Boží zákon. Mnozí z nich však toho později litovali a uposlechli Boží volání.
Datum konání: 24. září 2023 -
nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 25. neděle v mezidobí
V každém lidském společenství dojde dříve nebo později na spor mezi zastánci spravedlnosti a milosrdenství. Někdy převáží jedno, jindy to druhé. Výsledky tohoto sváru dokážou mnohé rozkohoutit. Dovolím si vyprávět příběh ze současnosti.
Datum konání: 24. září 2023 -
nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 25. neděle v mezidobí
Milí spolufarníci, stejně jako pan farář, i já jsem na dovolené, a nyní si připadám jako apoštol Pavel, když psal dopisy do jednotlivých křesťanských sborů. Některé asi nepřekvapí, že se mé zamyšlení týká prvního čtení, ve kterém jsme slyšeli povzbudivá slova z Izaiáše. Izaiášovu prorockou knihu napsali nejméně dva autoři, a to v rozdílných dobách.  Název knihy není ani tak po autorovi knihy, ale je klíčem k tomuto spisu. Slovo Izaiáš znamená „Hospodin vysvobozuje“.
Datum konání: 17. září 2023 -
nedělní zamyšlení Petra A. - 24. neděle v mezidobí
Dnešní čtení se týkají odpuštění, Boží lásky a způsobu, jakým Bůh přichází k nám. Boha těžko někdy plně poznáme a pochopíme, ale podle příběhů v Bibli si můžeme udělat obrázek o tom, jak by se zachoval v různých situacích. Nemám ambice ani schopnosti pouštět se do teologicko-filozofických debat, ale rád bych s vámi sdílel svou představu Boha jako bytosti plné lásky, obětavosti a milosrdenství.
Datum konání: 10. září 2023 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 23. neděle v mezidobí
Přemýšlela jsem jak psát teoreticky o lásce, když jsem byla oslovena o ni něco napsat na druhou zářijovou neděli. Od své kamarádky jsem slyšela o její kamarádce, o vzácné ženě, dobrém člověku.   Když mi pak poslala její příspěvky na blogu Charity Zlín, hned mne napadlo, že takto se projevuje láska v praxi, každý den, znovu a znovu. Po jejím laskavém svolení, jsem si dovolila text zkopírovat.
Datum konání: 3. září 2023 -
Vzpomínky na jeden den v Jeruzalémě - nedělní zamyšlení Magdy J., 22. neděle v mezidobí
Jen co jsem zavřela dveře za minulým školním rokem, vydala jsem se vstříc prázdninovým dobrodružstvím a první červencový týden jsem strávila na cestách po Izraeli a Palestině. Před odjezdem jsem si ještě rychle přečetla knížku Josi Kleina Haleviho Dopisy přes zeď, abych snad aspoň trochu rozuměla současné složité situaci v tomto regionu a zdrojům napětí mezi oběma národy.
Datum konání: 27. srpna 2023 -
A za koho mě pokládáte vy? Nedělní zamyšlení Miroslavy D., 21. neděle v mezidobí
Ježíš v dnešní perikopě klade svým učedníkům otázky: Za koho mě pokládají lidé?  Za koho mě pokládáte vy? Tyto otázky jsou vysoce aktuální dodnes a odpovědi mají dodnes sílu stmelovat i rozmetat vztahy mezi lidmi. Také já si vždy kladla otázku, komu nebo proč vlastně věřím.
Datum konání: 20. srpna 2023 -
nedělní zamyšlení Ester N. - 20. neděle v mezidobí
Zaznamenaný rozhovor ženy s Ježíšem na mne působil vždycky velmi drsně a kontrastně k většině jiných příběhů o uzdravení a chování Ježíše k lidem. Exkluzivita ovcí domu izraelského bije do očí…Ježíš ale tuto výsadnost změnil.
Datum konání: 13. srpna 2023 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - 19. neděle v mezidobí
Vážení přátelé, v dnešním zamyšlení se věnujeme nejprve čtení z první knihy Královské: Když přišel Eliáš (k Boží hoře Chorebu), přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: "Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem! "
Datum konání: 6. srpna 2023 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - Svátek Proměnění Páně
Možná se nám zdá náš život příliš obyčejný či dokonce jednotvárný. I naše úsilí dost často přijde vniveč a může se nám stát, že neštěstí, které se na nás valí ze všech stran, a to ať to naše osobní nebo našich více či méně blízkých, nám bere odvahu. Někomu ke změně, někomu k nějakému zásadnímu kroku, někomu i k tomu, aby vůbec ráno vstal z postele a celý den dělal ty nedůležité a neradostné povinnosti všedního dne, aby se vůbec o něco snažil a usiloval o nějaký cíl.           
Datum konání: 29. července 2023 - 13. srpna 2023
Nedělní zamyšlení pana Luboše Pejsara - 17. neděle v mezidobí
Dnes Vám budu vyprávět příběh. Psal se rok 2013, bylo to v zimě, stalo se to 6. ledna po obědě. Venku panovala opravdová zima a všude byl sníh. Byl naprostý klid, protože všichni odpočívali po obědě. Tu zimu přiletěl brácha z Japonska, dlouho jsme se neviděli. Od té doby, co nám zemřel druhý brácha, jsme okolo sebe jen tak kroužili, a nebyli jsme schopní najít nic, co by nás spojovalo.
Datum konání: 23. července 2023 -
Nedělní zamyšlení paní Šárky Plawné - 16. neděle v mezidobí
V evangeliu této neděle čteme podobenství o Božím království. U rabínů v Ježíšově době, když vyučovali, byla běžná úvodní formule: „Chci Ti vyprávět podobenství. K čemu můžeme tuto věc přirovnat? Je to jako…“.  Ježíš promlouvá k zástupům o Božím království a na pochybnosti, rozpaky a otázky svých posluchačů odpovídá v podobenství. Životní události, které líčil Ježíš ve svých podobenstvích potvrzovaly posluchačům spolehlivost a důvěryhodnost jeho poselství.
Datum konání: 16. července 2023 -
Nedělní zamyšlení paní Jindry Kulhánek - 15. neděle v mezidobí
Dnešní zamyšlení uvedu slovy pasovského biskupa Stefana Ostera:   „Přes všechny těžkosti a rostoucí nepřátelství k církvi nemá tento čas a tato společnost nic více zapotřebí než lidi, kteří skutečně žijí z tajemství uzdravující Boží přítomnosti. Hlásají Pána, který je tou nejhlubší odpovědí na naše lidské starosti, bídu a potřeby. Hlásají vítěze nad utrpením, hříchem, nad smrtí a zlem.“  
Datum konání: 9. července 2023 -
Nedělní zamyšlení paní J. F. - 14. neděle v mezidobí
Když dovolíte, ráda bych využila toho, že jsem z jiné farnosti a dala vám možnost nahlédnout do té naší. Napadlo mě to v souvislosti s Ježíšovou výzvou z této neděle „Pojďte ke mně všichni …“ Tato věta, jak jsem si všimla, je zároveň mottem webových stránek vaší farnosti a v naší farnosti je nyní velmi aktuální. Není účelem tohoto zamyšlení, možná vyprávění, chcete-li na něco, nebo na někoho si stěžovat.
Datum konání: 5. července 2023 -
Zamyšlení paní Jindry Kulhánek ke svátku sv. Cyrila a Metoděje
5. července slavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. Připomínáme si jejich působení a význam nejen pro slovanské národy, ale i pro celou Evropu. Jejich odkaz byl po staletí živý především ve východní církvi a v životě východních slovanských národů.  Podle starých kronik se den svatých bratří v církvi slavil už v 11. století. Ale teprve v roce 1880 rozšířil papež Lev VIII. kult svatých Cyrila a Metoděje na celou katolickou církev a jejich svátek stanovil na 7. července.
Datum konání: 2. července 2023 -
nedělní zamyšlení pana Standy Fialy - 13. neděle v mezidobí
Někdy, ne vždy, to bych lhal, se snažím převést biblická čtení do dnešní denní reality. Dovolte mi, snad nikoho neurazím, malý anekdotický úvod, jak by to mohlo vypadat s prvním textem, kdyby se příběh udál včera, v našem městě, lidem z vedlejší ulice: Sejdou se tři kamarádky po nedělní Mši jako obvykle na kafíčko v kavárně vedle kostela. První, říkejme jí třeba Všudybylka, ví, co se okolo šustne: „Holky, už jste to slyšely?  Je v tom!“
Datum konání: 25. června 2023 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 12. neděle v mezidobí
Jeremjáš  (Jeremiáš) byl starozákonní prorok, jeho jméno lze přeložit jako „Vyvyšuje Hospodina“, nebo „Vyvolený Hospodinem“. Žil v Judském království až do jeho zániku, tj. 587/586 před n. l. Jediné prameny o jeho životě a působení pochází z knihy Jeremiáš a z posledních kapitol Druhé knihy královské.
Datum konání: 18. června 2023 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 11. neděle v mezidobí
Nedělní texty Písma jsou o Stvořitelově lásce, dobrotě, všemohoucnosti, ... Ale také o naší věrnosti, vděčnosti, chvále Stvořitele, ... Žijeme v hojnosti všeho (současná realita) a Stvořitele máme jako součást našeho programu? Dopadne na nás ale nějaký problém a začneme kvílet.
Datum konání: 11. června 2023 -
nedělní zamyšlení Marie R. - 10. neděle v mezidobí
Prorok Ozeáš žil zřejmě v severní izraelské říši v 8. st. před Kristem. Jeho slovo zaznívá v době vlády krále Jeroboáma II. (784-744), kdy země prožívá ekonomickou prosperitu i politickou stabilitu. Národ však neprokazuje vděčnost a věrnost Hospodinu. Lid se mu zpronevěřuje, odpadá k jiným bohům. Po vzoru kenaanských sousedů pokládali Izraelci Baala za dárce úrody a plodnosti, záruku šťastného a úspěšného života.
Datum konání: 4. června 2023 -
nedělní zamyšlení Petra Kurimského - Slavnost Nejsvětější Trojice
Dnešní slavnost Nejsvětější Trojice je oslavou snad největšího tajemství, které zcela a zásadně odlišuje křesťanství od jiných náboženských směrů a tradic. Obsahem svátku je tajemství lásky a tajuplného spojení, tvořící samotné jádro naší víry. Učení o tom, že Bůh je jedné podstaty a přece ve třech osobách je z celé křesťanské věrouky to nejobtížnější a současně nejtajemnější. Nelze ho pochopit rozumem, ale je možné ho s vírou přijmout.