Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Báry V. -2. neděle adventní

Nedělní zamyšlení Báry V. -2. neděle adventníDatum konání:
5.12.2021

 1. čtení Bar 5,1-9                                                                                                                                                                                                                   

Čteni z knihy proroka Barucha.

Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh.

Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas.

Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha: „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“. Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlnosti, která z něho prýští.

 2. čtení Flp l,4-6.8-11

Čteni z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, dokončí ho až ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech vroucně hořím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

 

Evangelium Lk 3,1-6

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan, syn Zachariášův.

Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

 

Zamyšlení

Začal nám všem adventní čas: pro mne nejkrásnější období roku, příprava na narození Ježíška, příprava na vánoční svátky v kruhu rodinném, posílání různých zdravic a přání, zpívání koled a mnoho dalších radostí. Prostě příprava na titulek z 2.čtení: Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.

Apoštol Pavel v tomto listu Filipanům nejprve děkuje Bohu a ujišťuje Filipany, že v každé modlitbě za ně všechny s radostí prosí. Členové křesťanského sboru ve Filipech totiž Pavla milovali a finančně ho podporovali, i v době jeho věznění. Pavel si jich velmi vážil a dával je za vzor ostatním věřícím. V dopise se dále praví: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

I já se modlím za sebe i za ostatní, abychom dovedli volit to lepší. Co se týče voleb do parlamentu, tak jsem se zřejmě modlila špatně anebo málo, protože v tomto směru jsme si zcela určitě to lepší nezvolili, ale nechci býti špatným prorokem. I pravicoví komentátoři píší, že nás čeká nejhorší vláda od roku 1990.

A s těmi dobrými skutky to také nepřeháníme – napsala jsem v této souvislosti dopis našemu panu biskupovi a dvěma představitelům KDU –ČSL, kde se ptám, proč jsme tak liknaví k pomoci všem těm nešťastným uprchlíkům, kteří se shromažďují na běloruské hranici a taky by rádi žili tak krásným a klidným životem jako my…Naši křesťanští polští sousedé jim stavějí žiletkové ploty a my odvracíme svou tvář a hledíme na druhou stranu, jako by se nic nedělo. Blíží se zima, ti lidé mají hlad a jsou nemocní, jsou tam malé děti – kde je plná míra dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem?

Naštěstí pomáhá uprchlíkům naše pražská arcidiecézní charita a polská charita a určitě bych mohla vyrazit na pomoc sama, ale mně jde o oficiální postoj našeho státu a církve. A proč jsem se rozhodla napsat zrovna představitelům KDU-ČSL? Protože pan Bartošek, představitel strany s křesťanskými hodnotami, je poslancem se zaměřením na oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti, a já stále od něj slyším, že je třeba zbrojit a zbrojit – což v důsledku končí těmi chudáky na těch hranicích, protože my a naši spojenci války nevyhráváme, ba naopak.

(Nedá mi to, a musím zde zmínit, že za minulé éry jsme byli v tomto směru daleko solidárnější: v nedaleké Valči žily v 60. letech minulého století korejské děti, ujali jsme se namibijských dětí a vzpomeňme také, kolika Řekům naše země v 50. letech minulého století poskytla azyl).

Asi tak jako psal sv. Pavel Filipanům, píšu i já našim spolubratrům, obsahově z mého pohledu de facto to samé.

Nevím, zda Filipané Pavlovi odpověděli a také nevím, zda pan biskup a politici odpoví mně.

Každopádně se modlím, a má naděje na lepší zítřky a pokoj na zemi lidem dobré vůle v mé duši zůstává.

Vám všem přeji to samé, co přál sv. Pavel ve svém listě Filipanům a krásný adventní čas.

Amen

 

Přikládám ještě na závěr úryvek z padesát let staré vánoční písně Johna Lennona, ke které ho inspirovala prohraná válka ve Vietnamu… píseň je stále aktuální!

So this is Christmas z roku 1971

Tak tohle jsou Vánoce (válka je za námi)

Pro slabé i silné (pokud chcete)

Pro bohaté i chudé (válka je za námi)

Svět je tak špatný (nyní)

Tak veselé Vánoce (Válka je za námi)

Pro černé i pro bílé (stačí chtít)

Pro žluté i rudé (válka je za námi)

Přestaňme bojovat (teď hned)