Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - Slavnost Ježíše Krista Krále

Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - Slavnost Ježíše Krista KráleDatum konání:
26.11.2023

1. ČTENÍ Ez 34,11-12.15-17

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Hospodin:
‚‚Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.
Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.
Co se pak týká vás, moje stádo - tak praví Pán, Hospodin - budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly."2. ČTENÍ 1Kor 15,20-26.28

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!                                                                                                                                                                                                                                                                            Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil.
On totiž musí kralovat, 'dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. jako poslední nepřátel bude pak zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu to všecko podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

EVANGELIUM Mt 25,31-46
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům:
‚‚Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Tu řekne král těm po své pravici: ‚ Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'
Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'
Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'
Potom řekne těm po levici: ‚Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mé, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.'
A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."

Zamyšlení

V bibli se slovo se základem „král“ objevuje v 3 157 verších. Většina je ve Starém zákoně. Ježíš sám sebe většinou nazývá Syn člověka, velmi často mluví o království Božím. Je to něco, čemu věří, čemu slouží a k čemu vede, ale jako by tomu nekraloval. S touto funkcí je napřímo konfrontován až Pilátem:

Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Mt 27,11, podobně i Mk15,2, Lk 23,3, J 18,33-36.

Pilát, ačkoli si srabácky umyl ruce a dělal, jako by za Ježíšovu smrt nemohl, pak nad jeho kříž umístil lakonické označení:

„Ježíš Nazaretský – král židovský.“ J 19,19, podobně i Mt 27,37, Mk 15,26, Lk 23,38

Ještě větší srabi, než byl sám Pilát, pak namítali: „Neměls psát ‚židovský král,‘ nýbrž ‚vydával se za židovského krále‘.“ J 19,21

A Pilát opět lakonicky: „Co jsem napsal, napsal jsem.“ J 19,22

Co bychom vlastně od Boží všemohoucnosti na tomhle světě mohli chtít, když sám Bůh zemřel jako ten nejhorší zločinec?

Minulý pátek měla naše rodina slavný den – křtiny naší jediné 1,5 roku staré vnučky Elišky Alžběty. Tento pátek měla další slavný den – křest 3. CD našeho syna Honzy, alias Čtvrt na smrt. Na tom cédéčku se mi moc líbí písnička Startovní čáry, kde se zpívá:

Na naše spojení doléhá únava

kdekdo ho podojil a už to nedává

došli jsme daleko a teď jen zíráme

kam nás to zavleklo, ale jinej svět nemáme

ponětí kde vlastně vznikají všechna ta napětí

snad jsme jen zhýralí

žijeme v nejsnazším období Země

ale nemyslím si že zaslouženě.

 

Nechci si stěžovat, beztak není komu

a sám se vždycky rád navracím domů

jenže startovní čáry jsou pro každýho jinde

dřív než jsme začali, je půlka z nás v bryndě.

 

V nejsnazším období Země stále umírají lidé na těžké nemoci, agresoři vyvolávají války a teror, hloupí či zlí lidé to zpochybňují a spousta lidí dělá spoustu zbytečných nebo špatných věcí.

Co bychom vlastně od Boží všemohoucnosti mohli chtít, když sám Bůh zemřel jako ten nejhorší zločinec? Ve 2. knize Makabejské je velmi silné vyznání jednoho člověka těsně před jeho vraždou: On pohleděl na krále a řekl: „Máš moc nad lidmi, děláš si, co chceš, ale i ty jsi smrtelný. Nemysli si, že náš rod je Bohem opuštěn (7,16). Nemysleme si, že náš svět je Bohem opuštěn.

Ježíš dává radu a úkol na celý náš pozemský život:

„Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Mt 20,25-28

 

Během naší snahy o zmírnění utrpení v tomto světě se Bůh může stát králem v našich srdcích. A čím víc těch srdcí bude, tím větší bude mít „dobyté území“. Čím víc srdcí budeme vidět, tím větší důvod pro naději budeme mít.

Ani se nenadějeme a budou tady nadějeplné vánoční svátky. Nepřehlédněme, že na začátku Ježíšova příběhu byli lidé, kteří o jeho královské hodnosti nepochybovali, i když hledali bezmocné miminko:

„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Mt 2,2

 

doplněno administrátorkou webu - videoklip písně zmiňované v textu:

Album lze nalézt i na Spotify ( https://open.spotify.com/track/01a7AMk0al4vDbLIL9Qhck?si=iANnx2x-QJaGuoqUC8Fh_Q&nd=1&dlsi=1238d45e409e40ae )


Komentáře


 • 25. 11. 2023 18:21
  Mirka
  Díky za upozornění na zajímavou kapelu.

  Díky za krásné zamyšlení. Trochu depresivní, rozjímavé. Kapelu si zařadím do svého playlistu. Neznala jsem ji. Na Spotify jsou o kapele informace. Proč se kapela jmenuje Čtvrt na smrt? Název je odvozen z nějakého pořekadla?


 • 25. 11. 2023 22:45
  Jana Vacíková
  Re: Díky za upozornění na zajímavou kapelu.

  Moc jsem se snažila, aby nebylo depresivní, jenže tohle jsou moje momentální pocity. Ta představa svrchovaného vládce nad světem tváří v tvář všem těm hrůzám, které vnímám, ústí ve východisko, v němž Bůh má důležité místo.
  Vlastně přesně nevím, jak ten Honzův název vznikl. Napadá mě srovnání: Jeho 1. deska se jmenovala V dvaceti jseš nesmrtelnej. Tak možná když zakládal toto uskupení, už byl trošku dál. No, nevím přesně.


 • 27. 11. 2023 13:37
  Mirka
  Re: Díky za upozornění na zajímavou kapelu.

  Dobrý den,
  děkuji za vysvětlení.
  Zamyšlení i píseň také výborně vystihují moje rozpoložení. Zvláště když si teď doma kolem dokola při úklidu a vaření pouštím CD Láska. Vždycky.


 • 26. 11. 2023 17:05
  Jirka K.
  Díky...

  Moc děkuju za zamyšlení, inspirativní,a ta píseň je skvělá. Myslím že těmito způsoby bychom měli oslovovat mladou (mladší ) generaci...
  Ještě jednou díky a synovi vzkazuji - jen tak dál!!!! JirKap