Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Marie R. - 17. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Marie R. - 17. neděle v mezidobíDatum konání:
25.7.2021

1. ČTENÍ 2 Král 4, 42-44
Budou jíst, a ještě zbude.

Čtení z druhé knihy Královské.
Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku Božímu muži ( Elizeovi ) chléb z prvotin, dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl (svému služebníku): "Dej to lidem, ať se najedí!" Služebník mu odpověděl: "jak mám tohle dát stovce lidí?"
Elizeus řekl: "Dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin: Budou jíst, a ještě zbude." Dal jim to tedy, najedli se, a ještě zbylo podle Hospodinova slova.

2. ČTENÍ Ef 4, 1-6
Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři!
Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dosta-li: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.
Jen jedno je ( ono tajemné ) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

EVANGELIUM Jan 6, 1-15
Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na druhou stranu moře Galilejského neboli Tiberiadského. Šel za ním velký zá-stup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se po-sadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky.
Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?" To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat.
Filip mu odpověděl: "Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo."
Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona Petra mu řekl: "Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co to je pro tolik lidí?" Ježíš řekl: "Postarejte se, ať se lidé posadí!" Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.
Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!" Sebrali je tedy, a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: "To je jisté ten Prorok, který má přijít na svět!"
Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

Zamyšlení

Pro své zamyšlení jsem si ze všech biblických textů pro dnešní neděli vybrala epištolu sv. Pavla Efesanům. Pavel píše ve vězení list křesťanské obci, kde byli židokřesťané i obrácení pohané. Nabádá je k jednotě, všichni byli povoláni křtem do církve Ježíše Krista.

„Buď v řeči stručný, málo slovy řekni mnoho“ (Sirachovec 32,8). Pokusím se.

Snášejte se navzájem v lásce, vybízí sv. Pavel.

Bez lásky je život nesnesitelný.

Člověk ve svém nejhlubším nitru ví, že se mu život vydaří jen tehdy, bude-li smět milovat a být milován, bude-li smět lásku zakoušet i rozdávat. Bez ní se život stává peklem a je nesnesitelný. Bez lásky je sice možno vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný. Naplnění však bez ní dojít nelze. Život bez lásky je prázdný a chladný. (Anselm Grün)

Když se chcete naučit milovat lépe, začněte od někoho, koho nesnášíte. Sv. Terezie z Lisieux měla v klášteře sestru, která jí byla velmi protivná. Kdykoliv se s ní potkala, usmála se na ni. Tato sestra se tím cítila velmi poctěna. Při vhodné příležitosti se Terezie zeptala, čím si zasloužila od ní takovou pozornost.

Výchovný systém sv. Jana Boska byl revolucí v 19. století. Principem byla (a je) láska. Nestačí ale jen milovat mladé, sv. Jan Bosko vybízel své spolubratry (kolegy): „Snaž se být milovaným“. Salesiáni mají tuto výzvu vyrytu na kříži, který dostávají při věčných slibech.

Z psychologie je znám pojem projekce. Jedná se o skutečnost, že každý z nás si v určité míře nechce přiznat své špatné vlastnosti. Čím více si svá negativa nechceme přiznat, tím více si je uvědomujeme u druhých lidí a tím více nám tyto vlastnosti na druhých lidech vadí. Lidé nám takto nastavují zrcadlo. Když máme s nějakým člověkem problematický vztah, podílí se na problémech, které s ním máme, i vzájemná projekce. Díky této projekci oba partneři vidí toho druhého neobjektivně, se zveličenými negativními stránkami jeho osobnosti a neochotou přiznat mu stránky pozitivní.

Dnešní neděle je určena jako den seniorů. Prý vnoučata jsou odměnou za to, že jsme své děti strpěli. Když se mají dva rádi, zůstanou spolu navzdory tomu, že se znají tak dobře. 

„Buďte pokorní, trpěliví, mírní“, přeji všem i sobě. MR