Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Marie R. - 30. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Marie R. - 30. neděle v mezidobíDatum konání:
5.11.2023

1. ČTENÍ Mal 1,14b-2,2b.8-10
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Jsem mocný král - praví Hospodin zástupů - moje jméno je hrozné mezi národy. Nyní (platí) vám, kněží, tento příkaz: Jestliže neuposlechnete a nevezmete si k srdci, abyste vzdávali úctu mému jménu - praví Hospodin zástupů - stihnu vás kletbou.
Vy jste sešli z cesty, jste příčinou, že mnozí nedbají o Zákon, porušili jste smlouvu s Levim - praví Hospodin zástupů. Proto i já vás uvrhnu do ponížení a potupy přede vším lidem, poněvadž jste nezachovávali mé příkazy. Při udílení rad jste nebyli nestranní. Nemáme snad všichni jednoho otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč jsme k sobě věrolomní, a tak znesvěcujeme smlouvu našich otců?


2. ČTENÍ 1Sol 2,7b-9.13
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři a sestry!
Počínali jsme si mezi vámi tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti; tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice jsme si vás oblíbili. Přece si ještě vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající námahu: ve dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelium.
A proto i my bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží - vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.

EVANGELIUM Mt 23,1-12
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům:
"Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je
lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají 'Mistře'. Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

 

Zamyšlení

Starozákonní kniha Malachiáš je řazena mezi prorocké knihy, tzv. 12 malých proroků. Ale její název Malachiáš, což znamená v překladu „můj posel“, patrně neoznačuje vlastní jméno proroka.

Doba sepsání této knihy bývá vymezována dokončením druhého chrámu a příchodem Ezdráše s Nehemiášem asi v 1. pol. 5. století př. Kr. To byl čas rozmachu perské říše. S obnovou chrámu ale nedošlo k obnově života izraelského lidu.

Prorok volá k pořádku rod Lévi. Odhaluje kořen všeho rozvratu, což je ledabyle až svévolně vykonávaná obětní služba. Kněží měli výsadní postavení, měli ručit za bezvadnost obětí. Zvrhlost kněžstva byla v tom, že své výsadní postavení měli za břemeno, stěžovali si na přílišnou námahu s obětmi. Vinu má i lid, který ztratil oddanost Bohu, poklesla i znalost Zákona. Bylo mu svízelné obětovat prvorozené, nejlepší, nejsilnější, prvotřídní.

Proto se Bůh připomíná důraznými slovy, vyzdvihuje svůj majestát a varuje před možnou kletbou. Bůh je svrchovaný Pán. Jestliže služebníci přestanou konat svou službu poslušně, přestanou bdít nad její čistotou a svatostí, zavrhne je.

Prorok vyzdvihuje také učitelský úřad kněze. Ten předchází službu obětní. Kněz, jemuž se dal Bůh poznat, slouží ostatnímu lidu. Je hlasatelem Boží dobré vůle, Hospodinovým poslem.

Rod Lévi se zpronevěřil svému poslání, zbloudil z přímé cesty Hospodinova zákona. Sejitím z cesty propadá člověk bludům v myšlení i životě, živoří k smrti a strhává s sebou i jiné. Nedbalost v strážné službě přivolala na kněžstvo Boží trest. Jsou vydáni v nevážnost a pohrdání u lidu.

Na to poukazuje i evangelní úryvek. Ježíš říká posluchačům na adresu farizeů a učitelů Zákona: „Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají.“

U nás na to máme přísloví: „Káže vodu, ale sám pije víno“.

Jako kontrast k pokrytectví farizeů a učitelů Zákona je svatý Pavel, sám taky farizej. „Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé“ (1Kor 9,22).