Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Marie Z. - 19. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 19. neděle v mezidobíDatum konání:
7.8.2022

1. ČTENÍ Mdr 18,6-9
Čím jsi trestal protivníky, tím nás jsi oslavil, když Jsi nás povolal.

Čtení z knihy Moudrosti.
Ta noc, (v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů,) byla napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal.
 Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti dobrých (rodičů) a svorně si uložily božský zákon, že svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech i stejných nebezpečích, když předtím zazpívali chvalozpěvy otců.


2. ČTENÍ Žd 11,1-2.8-19
Čekal na město, které sám Bůh vystaví a založí.

Čteni z listu Židům.
Bratři!
Víra je obsahem toho, v co doufáme, je přesvědčením o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly.
Protože Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. Víra ho vedla k tomu, aby se usadil v zaslíbené zemi jako cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Jakub, kterým se dostalo dědictvím stejného příslibu. Čekal totiž na město s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí.
I Sára uvěřila, a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už vetchého, vzešlo tolik potomků jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu, který nikdo nespočítá.
Tito všichni umírali s vírou, i když se nedočkali toho, co bylo slíbeno: jen zdáli to viděli a radostně vítali a prohlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. Když tak mluvili, dávali tím najevo, že pravou vlast teprve hledají. Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, měli by přece dost času se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, totiž nebeské. Proto se ani Bůh za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim město.
Protože měl Abrahám víru, přinesl Izáka v oběť, když ho Bůh zkoušel. Svého jediného syna chtěl obětovat, třebaže mu bylo slíbeno: 'Od Izáka budeš mít potomky.' On totiž uvažoval takto: Bůh má dost moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto také Izáka dostal nazpátek i jako předobraz.


EVANGELIUM Lk 12,32-48
1 vy buďte připravení:

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům:
"Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.
 Prodejte svůj majetek a rozdejte na dobré skutky. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Petr se ho zeptal: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?"
Pán řekl: "Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: 'Můj pán hned tak nepřijde', a začne tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími.
Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat."

 

Lukáš - autor textu, spolupracovník a průvodce sv. Pavla.

Pravděpodobně nebyl židovského původu, pravděpodobně konvertoval k židovství, než se stal křesťanem, doba sepsaní rok 85 až 95.

Muž, který nebyl svědkem Ježíšova pozemského působení. Evangelium sepsal na základě ústních, či sepsaných tradic, na základě Markova evangelia.

 

Peníze a majetek jsou prostředkem k slušnému životu, pokud jim jedinec neslouží, pokud se nestanou středobodem jeho života.

Naopak, slouží-li i jiným, skrze naše dobré skutky.

Pomíjivost hmotných statků v našem životě je zcela zřejmá – povodně, požáry, válečné konflikty, inflace. Nabádání k hromadění jiného pokladu, jinde a jinak, je apelem k přehodnocení našich postojů.

Vždy znovu a znovu mne překvapí jak velká vlna solidarity u nás v České republice vznikne, když dojede k nějaké přírodní, válečné, nebo jiné humanitární katastrofě.

A nejen tehdy.

Kolik u nás působí mezinárodních organizací i těch pouze českých, které skutečné pomáhají a za léta svého působení si vytvořily dobrý zvuk a získaly důvěru lidí.

Vezmu-li v úvahu statistická šetření, jsme poměrně ateistický národ, pak text Lukášova evangelia: „Prodejte svůj majetek a rozdejte na dobré skutky,“ zná minimum našich občanů.

„Služebník, který zná vůli svého pána, a přesto nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí… .“

Velká odpovědnost v době Lukáše byla na apoštolech a autoritách křesťanských komunit, později na kazatelích, představených církve, ale i my jsem služebníci.

Známe vůli svého pána.  

Bylo nám mnoho svěřeno.

„Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“

 

S darem víry, který jsme přijali, jsme přijali i odpovědnost za naše myšlenky, slova i skutky.