Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Marie Z. - 23. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 23. neděle v mezidobíDatum konání:
10.9.2023

1. ČTENÍ Ez 33, 7-9
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. 

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin:

Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš slovo z mých úst, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: 'Zemřeš!' a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš."2. ČTENÍ Řím 13, 8-10
Naplněním zákona je láska.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři!
Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání 'nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.

 

Přemýšlela jsem jak psát teoreticky o lásce, když jsem byla oslovena o ni něco napsat na druhou zářijovou neděli.

Od své kamarádky jsem slyšela o její kamarádce, o vzácné ženě, dobrém člověku.  

Když mi pak poslala její příspěvky na blogu Charity Zlín, hned mne napadlo, že takto se projevuje láska v praxi, každý den, znovu a znovu.

Po jejím laskavém svolení, jsem si dovolila text zkopírovat.

 

V neděli jsem byla na večerní mši. Přišla jsem tak akorát, v plně obsazených řadách lavic očima hledám místo k sezení. Jedno uvidím, přijdu do lavice, usadím se, pak se teprve podívám kolem sebe. Vedle mne je paní Zlata. Zlata, která před léty našla přechodné bydlení v našem azylovém domě. Ta Zlata, která byla hlavní postavou mého letního ohlédnutí.

Pozdravily jsme se, chytly za ruce a paní Zlata povídá: „Jani, to není možné, že se vidíme. Moc, opravdu moc jsem si přála, abychom se tady setkaly. Víte, dnes do rána mi zemřela maminka, o kterou jsem se starala. Ale ... bylo to krásné, byly jsme spolu, když umřela, měla přes devadesát roků." Pak jsme mlčky seděly. Po společně prožité mši svaté jsme ještě chvíli postály před kostelem, vzpomínaly a povídaly si. I o tom, že i já jsem před dvěma lety mohla být se svým milovaným bratrem Petrem ve chvíli, kdy umřel. A pak paní Zlata mluvila o dětech, jak za babičkou chodily a do poslední chvíle jí nosily růže, protože je měla ráda. A že nosit jí je budou pořád. Jen na jiné místo. Tam, kde u kytičky vždy zapálí i svíčku.

A tak jsme měly opět možnost společně sdílet i ty velmi těžké životní situace. Přesto, že jsme se potkaly zcela náhodně, nečekaně, jen tak. Před rozloučením jsme si vyměnily kontakty na sebe a domluvily se, že někdy spolu zajdeme na malé kafíčko.

A mne napadá jediné: ´Lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili´ (citát viz. Rozhovor s Bohem). Velmi si vážím obyčejných lidských setkání. A všech minulých, současných i budoucích klientů našeho azylového domu, protože se mi zdá, že výsledky naší práce a důsledky naších činů se mohou ukázat jen v čase.

Ať už bude jakkoli dlouhý.

A pak že se nedějí zázraky ♥ ♥ ♥ 

Jana Černá, pracovnice přímé péče domova pro matky s dětmi

 

EVANGELIUM Mt 18, 15-20
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 'každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.
 Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.
Dále vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."