Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - Slavnost Zjevení Páně

Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - Slavnost Zjevení PáněDatum konání:
2.1.2022

SLAVNOST  ZJEVENÍ  PÁNĚ  (KLANĚNÍ  TŘÍ  KRÁLŮ) 6. leden 2022

1. čtení – Iz 60, 1-6 

Hospodinova velebnost září nad tebou.

            …

Žl 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13. 

Odp.: Budou se Ti , Hospodine, klanět všechny národy země.

 

2. čtení – Ef 3, 2-3a. 5-6

Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.

            …

Evangelium  Mt 2, 1-12

Přišli jsme od východu poklonit se králi.

            …

 

            Dnešní liturgické texty Slavnosti Zjevení Páně velmi přesvědčivě vnášejí světlo naděje do složité současnosti. Žijeme v době neméně složité a mlhavé než ta, ve které tyto biblické texty vznikaly.

            Šedesátá kapitola proroka Izaiáše začíná zvěstí o příchodu Hospodinovy spásy. První roky po návratu z Babylónského zajetí byly krušné a skličující. Město v rozvalinách, chudoba a poníženost. Všechno vypadá bezvýchodně a beznadějně. A do této temnoty se Izaiáš obrací k Jeruzalému se svojí prorockou výzvou. Výzvou k novému začátku, k napřímení, k pozvednutí hlavy. Izaiáš přirovnává Jeruzalém k truchlící ženě a laskavými slovy ho vyzývá, aby opět obrátil hlavu k Hospodinu, světlu zástupů, aby jeho tvář znovu zazářila radostí, jako tvář nevěsty. Do temnoty, v níž se svět nachází, přichází světlo… Hospodin zjevuje svou slávu a ujímá se svého lidu. Nastává nová naděje pro potomky Izraele, navracející se ze zajetí, ale i pro všechny pronárody, které najdou cestu k Hospodinu. Jako představitelé pronárodů jsou jmenovány kočovné a arabské kmeny, a také pronárody ze zámořských oblastí.

          Starozákonní proroctví o spáse pro všechny národy zůstávají často dnes, stejně jako v minulosti, nepochopena. Ale Kristus plně odkrývá jejich tajemství, ve kterém se i pohané mohou plně účastnit společenství s Bohem a jeho vyvoleným národem. Ježíš boří bariéry mezi židy a pohany. V Něm je dosažena jednota, která je Božím darem a současně tajemstvím.

          I mudrci z dnešního evangelia přišli od východu. Sledovali hvězdu a hledali „krále židů“. Evangelium nezmiňuje jejich počet, teprve v 5.století se vžilo přesvědčení, že byli tři, podle počtu darů: zlato jako hold Kristově královské důstojnosti, kadidlo jako hold jeho božství a myrha, která se používala při balzamování, jako náznak jeho smrti. Historicky byli snad těmito mudrci astrologové z perského dvora, kněží tzv. mithrova kultu, jenž se v éře raného křesťanství rozšířil i v římské říši.  Až křesťanský spisovatel Tertulián (160-230) byl první, kdo je označil za krále. A v osmém století tradice přisoudila těmto králům jména a příslušnost ke třem částem tehdy známého světa: k Evropě, Africe  a  Asii...  A tak je dnešní svátek Zjevení Páně zjevením Krista veškerému lidstvu na celé planetě.

          Je to právě Ježíš, kdo je naším světlem a nadějí. Nadějí, která je mostem mezi minulostí, přítomností a budoucností. Drama dnešní doby prožíváme každý soukromě sám za sebe, v kruhu svých blízkých, ale i jako společenství. Naše přítomnost nám někdy připadá jako temná noc. Ale i uprostřed noci se může narodit světlo, které dává všemu smysl. O tom vypráví příběh betlémského dítěte. Máme ale oči otevřené, abychom toto světlo spatřili?... A jsme připraveni uvěřit jeho poselství?... Nabídka je tu. Je ale třeba na ni odpovědět. Nic nepřichází samo. Musíme přijmout i svůj díl odpovědnosti.

          Bilancovat, co všechno starý rok 2021 dal a vzal asi není potřeba. Všichni víme, co přinesl. Nakonec se ale ukazuje, že i s pandemií se jako lidstvo můžeme vypořádat, že s ní můžeme a dokonce musíme koexistovat, a že souboj s ní nám přináší do života velkou zkušenost.

          S každým Novým rokem přichází i nová šance na změnu věcí. Např. najít vůli pochopit jeden druhého, naslouchat si a ne se vůči sobě vymezovat. Vstupovat do vzájemných dialogů s čistým štítem a ne s přesvědčením, že jsem jediným nositelem pravdy. Vždyť každý z nás, na této planetě uprostřed nekonečného vesmíru, má právo na svobodu vyznání, názorů a na důstojný život. A kdo jiný než my, křesťané, by měl toto poselství přijmout a svými postoji a jednáním ho šířit a předávat dál?! 

          Nepromrhejme tuto dobu a zažijme narození Božského dítěte v nás. Vstupuje svým narozením do našich životů, strachu i obav a nejistot, stejně jako v době, kdy on sám spatřil světlo světa v Betlémě.

          Přeji nám, ať nám v tomto roce naděje svítí na všech cestách a abychom si tímto světlem byli i vzájemně.

 

          Pokoj všem a hodně zdraví v roce 2022 !

PF 2022 nedělní zamyšlení Petr Kurimský.png

                                                                     Petr Kurimský


Komentáře


  • 2. 1. 2022 23:32
    Tereza
    Petr opět nezklamal

    Ahoj Peťo,
    díky moc za Tvé silné zamyšlení. Pan farář dnes při mši hovořil o pravdě, ale jak je vidět, opravdu je těžké tu opravdovou, “nejpravdovatější“ pravdu poznat....a nemusí být pravdou ani to, co je za pravdu všeobecně přijímáno ( viz tři “ králové“, kteří ani třeba nebyli tři a zřejmě ani králové, jak píšeš). V dnešní době se lidé podle jednoho kritéria rozdělili na ty co mají pravdu a ty, co ji nemají, ale členové obou skupin si myslí, že ti druzí jsou úplně mimo. Měli bychom raději hledat témata, která nás mohou opět spojit. A to vidím jako důležitou výzvu tohoto roku já. I Tobě přeji do nového roku hodně sil, zdraví a plodných myšlenek, kterými obohacuješ nás ostatní. Díky. Tereza